W programie konferencji w dniu 15 czerwca przewidziano prezentację doniesień własnych w formie wystąpień ustnych. Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie przesłanych streszczeń o objętości do 350 słów. Doniesienia zakwalifikowane do prezentacji zostaną opublikowane na stronie konferencji.

PRZYGOTOWANIE STRESZCZENIA. Streszczenie należy przygotować w języku polskim, w formacie WORD według następującej konstrukcji:
  • tytuł pracy
  • autorzy, ze wskazaniem osoby prezentującej
  • e-mail osoby prezentującej,
  • instytucja (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów, miejscowość a dodatkowo kraj jeżeli inny niż Polska),
  • treść streszczenia powinna zawierać wstęp, cel pracy, metody, wyniki i wnioski, treść streszczenia wykładu powinna być pisana w sposób ciągły; można podać źródło finansowania.


Nadsyłanie zgłoszeń doniesień własnych do 15 maja 2023 r.

Zgłoszenia prosimy o wysyłanie na adres: paula.golawska@venn.pl